Zapoznaj się z regulaminem Hotelu Sante

Regulamin

star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon OCENA Studio Sante 4.8 (1898 opinii)

Chcemy, żeby pobyt w Hotelu Sante był dla Ciebie jak najbardziej komfortowy, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem obowiązującym podczas pobytu.

Kontakt

Regulamin Hotelu

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony przez Sante Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000950564, NIP 5241006610, REGON 010827252, nr BDO: 000091736, kapitał zakładowy: 1.000.000zł (dalej: „Hotel Sante”), określa zasady funkcjonowania hotelu i świadczenia usług hotelarskich.
 2. Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych przez Hotel Sante. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w hotelu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

§2

Definicje

 1. Gość – każda osoba fizyczna, wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna upoważniona do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która w ramach swojego Konta uprzednio utworzonego w Serwisie utworzyła profil w imieniu i na rzecz takiego podmiotu.
 2. Usługi – każda z usług świadczona przez Hotel Sante, w tym zwłaszcza usługi hotelarskie,
 3. Serwis – strona internetowa umożliwiająca rezerwację miejsca hotelowego on-line, za pomocą systemu rezerwacyjnego, tj. www.hotelsante.pl

§3

Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych Usług

 1. Hotel Sante świadczy usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, usługi obejmują w szczególności wynajem pokoi hotelowych.
 2. Możliwość rezerwacji miejsca hotelowego następuje w drodze:
  • elektronicznej – poprzez system rezerwacji znajdujący się w Serwisie internetowym – interaktywny formularz udostępniany przez osoby trzecie, umożliwiający dokonanie rezerwacji miejsca hotelowego w hotelu, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • osobiście – w recepcji hotelowej.
 3. W ramach funkcjonowania hotelu świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z przyznaną kategorią i standardem hotelu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług Gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji hotelowej w trakcie pobytu, co umożliwi niezwłoczną reakcję Hotelu Sante.
 4. Na życzenie Gościa, w ramach funkcjonowania Hotel Sante świadczy m.in. następujące usługi dodatkowe:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • przechowywanie w sejfie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego,
  • przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).
 5. Wszelkie usługi niewymienione w warunkach rezerwacji, są dodatkowo płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Hotel Sante nie akceptuje zwierząt.
 7. Hotel akceptuje pobyt dzieci powyżej 12 roku życia.

§4

Doba hotelowa

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu. Jeżeli Gość, wynajmując pokój, nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że dokonał rezerwacji na jedną dobę wynajmu pokoju.
 2. Na życzenie Gościa i w miarę posiadanych możliwości, Hotel Sante za dodatkową opłatą może wydłużyć dobę hotelową, zgodnie z obowiązującym cennikiem Hotelu Sante.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu pierwotnego wyjazdu. Hotel Sante uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. W sytuacji, gdy Gość nie opuści pokoju po upływie doby hotelowej, Hotel Sante zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy Gościa przez co najmniej dwóch przedstawicieli Hotelu Sante, przy czym jednym z nich musi być pracownik hotelu. Rzeczy tak spakowane znajdą się w depozycie hotelu i będą do odbioru w recepcji.
 5. Życzenie skrócenia pobytu musi zostać zgłoszone przez Gościa w recepcji hotelowej najpóźniej do godziny 12:00 na dzień przed planowanym skróceniem pobytu. W przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą.
 6. W przypadku nieopuszczenia pokoju przez Gościa w wyznaczonym terminie rezerwacji, Hotel Sante ma prawo obciążyć dodatkową opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem Hotelu Sante.

§5

Pokoje hotelowe

 1. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym po wyjeździe Gościa lub w przypadku nieodebrania rzeczy, o których mowa w §4 ust. 4 Regulaminu, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa – na jego życzenie i koszt.
 2. W przypadku, gdy Gość nie zgłosi chęci odebrania rzeczy, Hotel Sante przechowuje pozostawione rzeczy przez okres 24 godzin (żywność, produkty łatwo psujące się) lub 3 miesięcy od dnia komisyjnego spakowania rzeczy.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, bez uprzedniego meldunku tej osoby w recepcji hotelowej. Hotel Sante za niezameldowanie osoby w recepcji hotelowej ma prawo obciążyć Gościa opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem Hotelu Sante.
 4. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym po uprzednim poinformowaniu recepcji hotelowej, tylko w godzinach pomiędzy 6:00 – 22:00.
 5. Po zameldowaniu w hotelu Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem pokoju oraz zachować go w stanie nienaruszonym, w przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić recepcję hotelową.
 6. W przypadku niepoinformowania recepcji hotelowej niezwłocznie o wystąpieniu szkód i usterek w pokoju hotelowym, Gość może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu hotelu wyrządzone przez siebie, osoby, za które ponosi odpowiedzialność oraz osoby go odwiedzające.
 8. Hotel Sante ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie określonym odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.
 9. Wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie, znajdującym się w pokoju lub w depozycie w recepcji.

§6

Pobyt

 1. Gość zobowiązany jest do opłacenia kosztów swojego pobytu podczas meldowania się w hotelu oraz wszelkich zamówionych lub wykorzystanych usług i towarów najpóźniej przy wymeldowywaniu się z hotelu.
 2. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości w hotelu, jak również klientów korzystających z działalności usługowej Hotelu Sante. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 4. W hotelu obowiązuje zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu palenia Gość hotelowy może zostać obciążony karą umowną w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie zakazu a także zobowiązuje się pokryć koszty nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.
 5. Każdorazowo, opuszczając pokój hotelowy, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałka, kuchenka elektryczna itp.).
 7. W przypadku zgubienia karty hotelowej lub awarii drzwi pokoju hotelowego, Gość jest obowiązany niezwłocznie poinformować recepcję hotelową.
 8. Na życzenie Gościa, pracownicy hotelu umożliwią otwarcie drzwi pokoju hotelowego wyłącznie po uprzedniej weryfikacji tożsamości Gościa w oparciu o odpowiedni dokument. W przypadku zgubienia karty hotelowej, zgubiona karta zostanie zdezaktywowana i wydana zostanie nowa.

§7

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do usług o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi., zgodnie z art. 38 ust 1. Pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zarówno konsumentowi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: Konsument), jak również podmiotom niebędącym Konsumentem.
 2. Brak prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy pobytu z możliwością zwrotu, o ile Hotel Sante wyraźnie wskazał taką możliwość w ofercie znajdującej się na stronie internetowej Serwisu.

§8

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać Hotelowi Sante drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną. Reklamacja powinna zawierać dane Gościa (imię, nazwisko, numer rezerwacji), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Hotel Sante rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Gość zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną. Reklamacje należy zgłaszać na adres reklamacje@hotelsante.pl.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej,
  2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej,
  3. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.
 4. Działania mediacyjne zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a BIK. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.
 6. Konsumentowi przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Hotelem Sante, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Hotelu Sante w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Hotel Sante zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim UE co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.
 9. Powyższe zapisy niniejszego rozdziału Regulaminu mają charakter informacyjny i nie oznaczają wyrażenia przez Hotel Sante zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 10. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Hotel Sante ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Hotel Sante zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem. Jeśli Hotel Sante wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany niezwłocznie wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów.

§9

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Gościem niebędących Konsumentami.
 2. Hotelowi Sante przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Gościem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Gościa żadnych roszczeń w stosunku do Hotelu Sante.
 4. Hotel Sante ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Gościa sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Gościa zostaje wyłączona.
 6. Hotel Sante może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Gościowi stosownego oświadczenia.
 7. Hotel Sante nie będzie ponosił względem Gościa odpowiedzialności za ewentualnie powstałą szkodę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), w tym nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Gościa Wszelka odpowiedzialność Hotel Sante wynikająca z Umowy ograniczona jest – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia do sumy wynagrodzenia otrzymanego od Gościa.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Hotel Sante, a Gościem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hotel Sante.

§10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem https://hotelsante.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.
 3. Hotel Sante zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany charakterystyki sprzedawanych produktów i metod ich dystrybucji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Gościa, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Hotel Sante został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2023 r.
phone icon22 417 80 93

Karta Podarunkowa Studio Sante

Wspieraj zdrowie najbliższych! Podaruj kartę podarunkową (voucher) do SPA i Centrum Terapii.

Środki zgromadzone na karcie mogą być wykorzystane na zakup dowolnych usług oferowanych przez Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 55A oraz Centrum Terapii Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 5A. Karta podarunkowa może opiewać na dowolną kwotę. Obowiązują ceny w dniu wykorzystania usługi. Kartę Podarunkową mogą Państwo zakupić w recepcji Studio Sante lub online (klikając KUP TERAZ). Nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Karta podarunkowa ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu.

Kup teraz