Obowiązujący od dnia 28 kwietnia 2023 roku

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon OCENA Studio Sante 4.8 (1898 opinii)

Chcemy, żeby pobyt w Hotelu Sante był dla Ciebie jak najbardziej komfortowy, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązującym od dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Kontakt

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od dnia 28 kwietnia 2023 roku

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony przez Sante Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000950564, NIP 5241006610, REGON 010827252, nr BDO: 000091736, kapitał zakładowy: 1.000.000zł (dalej: „Usługodawca”),
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Gości z Serwisu oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 punkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniany w Serwisie w wersji elektronicznej między innymi przed dokonaniem Rejestracji. Regulamin jest ogólnodostępny do wglądu na stronie internetowej Serwisu.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest poprzedzone akceptacją postanowień Regulaminu.

§2

Definicje

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna, wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna upoważniona do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej ni posiadającej osobowości prawnej, która w ramach swojego Konta uprzednio utworzonego w Serwisie utworzyła profil w imieniu i na rzecz takiego podmiotu.
 2. Usługi – usługa rezerwacji pobytu świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu zgodnie z niniejszy Regulaminem.
 3. Serwis – strona internetowa umożliwiająca rezerwację miejsca hotelowego on-line, za pomocą systemu rezerwacyjnego, tj. hotelsante.pl.
 4. Konto – oznacza konto Użytkownika, który umożliwia dostęp do wybranych Usług, powstałe na skutek Rejestracji dokonanej przez Użytkownika konta.
 5. Rejestracja Konta – czynność, w ramach której Użytkownik:
  • potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu Hotelu oraz Polityki Prywatności i go akceptuje;
  • podaje wymagane dane;
  • wyraża niezbędne do świadczenia Usług zgody;
  • wyraża inne, dobrowolne zgody.

§4

Warunki i zasady świadczenia usług

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom dobrowolne korzystanie z Serwisu, polegających na możliwości dokonania rezerwacji pobytu w Hotelu Sante, zgodnie z warunkami i zasadami udostępnionymi na stronie internetowej
 2. Ceny i warunki pobytu znajdujące się w Serwisie i innych kanałach sprzedaży Usługodawcy mogą różnić się między sobą.
 3. Opłata za pobyt może zostać dokonana przez Gościa poprzez szybki przelew bankowy lub kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego systemu obsługi płatności internetowych, w szczególności poprzez płatność za pomocą systemu obsługi płatności PayU.
 4. Użytkownik podczas Rejestracji Konta oraz w trakcie korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do:
  • podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
  • aktualizacji podanych danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • korzystania z Serwisu oraz Usług w sposób niezakłócający ich działania, szczególnie w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie z jego przeznaczeniem;
  • zachowania w tajemnicy i nieudostępniania innym osobom loginu i hasła do Konta, a także przestrzegania zakazu ujawniania innym osobom danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do Konta;
  • aktualizowania adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego, wykorzystywanych w komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 6. Użytkownik korzystający z Serwis samodzielnie ponosi koszty połączenia internetowego do Serwis oraz zakupu odpłatnych Usług.
 7. Użytkownik w każdym czasie może złożyć oświadczenie zawierające żądanie usunięcia jego Konta. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika usuwane są również wszystkie powiązane z nim Konta Użytkowników. Usługodawca potwierdza otrzymanie żądania usunięcia Konta poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie rejestracji przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, zawierającej potwierdzenie otrzymania żądania. Wysłanie potwierdzenia równoznaczne jest z usunięcie Konta i wszelkich danych z nim powiązanych oraz danych rejestracyjnych.
 8. Usunięcie Konta przez Użytkownika powoduje zakończenie świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, bez prawa Użytkownika do odszkodowania.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do przetwarzania informacji zawartych w Serwis zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz powiązanych z tym rozporządzeniem krajowych aktów prawnych oraz Polityką Prywatności znajdującą się na stronie internetowej https://hotelsante.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.
 10. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisie i jego dostępności przez całą dobę, a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisie były jak najwyższej jakości.
 11. Usługodawca zastrzega prawo do:
  • zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisie, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem procedury określonej w Regulaminie;
  • okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisie oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;
  • zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisie u w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu (po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń).
 12. Usługodawcy przysługuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do usług w ramach Serwisie w przypadku, gdy Użytkownik:
  • Wykorzysta Serwis, w tym treści w nim zamieszczone do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  • utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisie i jego usług;
  • w jakikolwiek sposób zakłóca funkcjonowanie Serwisie;
  • dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego wezwania zaprzestania naruszeń oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.
 13. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie elementy umieszczone w ramach Serwisie działały poprawnie.
 14. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
 15. Dostęp do treści lub Usług zamieszonych w Serwisie może być utrudniony w przypadku wystąpienia awarii powstałej z przyczyn niezależnych Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego dostępu do Serwisu w możliwie najkrótszym okresie czasu. Usługodawcy przysługuje prawo – po uprzednim poinformowaniu Użytkownika do – okresowego zawieszenia świadczenia Usługi, np. w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont, w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkownika.
 16. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania, ograniczenia, modyfikacji treści lub materiałów udostępnianych w ramach Serwisie, bez pogarszania jej jakości i świadczeń objętych Usługą, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika i Usługodawcy.
 17. W przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy:
  • Użytkownik narusza Regulamin,
  • Użytkownik umieszcza w Serwisie treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub niedozwolone w świetle postanowień Regulaminu,
  • Użytkownik umieszcza nieprawdziwe dane niezbędne do rejestracji w Serwisie,
  • Użytkownik wykorzystuje Usług lub udostępnia uzyskane w Serwisie informacje na rzecz podmiotów trzecich, działania Użytkownika naruszają dobre imię lub renomę Usługodawcy oraz innych użytkowników Serwisie.

§4

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do usług o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi., zgodnie z art. 38 ust 1. Pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zarówno konsumentowi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: Konsument), jak również podmiotom niebędącym Konsumentem.
 2. Brak prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy pobytu z możliwością zwrotu, o ile Usługodawca wyraźnie wskazał taką możliwość w ofercie znajdującej się na stronie internetowej Serwisu.

§5

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników niebędących Konsumentami.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Użytkownika zostaje wyłączona.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 7. Usługodawca nie będzie ponosił względem Użytkownika odpowiedzialności za ewentualnie powstałą szkodę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), w tym nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Użytkownika. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy wynikająca z Umowy ograniczona jest – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia do sumy wynagrodzenia otrzymanego od Użytkownika.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§5

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej; 2) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. 5. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.
 4. Działania mediacyjne zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a BIK. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.
 6. Konsumentowi przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Usługodawcą w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Usługodawca zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim UE co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.
 9. Powyższe zapisy niniejszego rozdziału Regulaminu mają charakter informacyjny i nie oznaczają wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 10. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Usługodawca zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem. Jeśli Usługodawca wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany niezwłocznie wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów.

§7

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery, programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu; spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym; wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing); włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 4. Aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinieneś zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystujesz podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: włączona zapora sieciowa (ang. firewall), aktualizacja wszelkiego oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, szyfrowanie transmisji danych, instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom.

§8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem https://hotelsante.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany charakterystyki sprzedawanych produktów i metod ich dystrybucji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2023 roku.
phone icon22 417 80 93

Karta Podarunkowa Studio Sante

Wspieraj zdrowie najbliższych! Podaruj kartę podarunkową (voucher) do SPA i Centrum Terapii.

Środki zgromadzone na karcie mogą być wykorzystane na zakup dowolnych usług oferowanych przez Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 55A oraz Centrum Terapii Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 5A. Karta podarunkowa może opiewać na dowolną kwotę. Obowiązują ceny w dniu wykorzystania usługi. Kartę Podarunkową mogą Państwo zakupić w recepcji Studio Sante lub online (klikając KUP TERAZ). Nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Karta podarunkowa ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu.

Kup teraz