Zapoznaj się z regulaminem parkingu

Regulamin parkingu

star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon star icon OCENA Studio Sante 4.8 (1898 opinii)

Chcemy, żeby pobyt w Hotelu Sante był dla Ciebie jak najbardziej komfortowy, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem parkingu obowiązującym podczas pobytu.

Masz pytania?

Regulamin parkingu prywatnego znajdującego się przy ul. Jagiellońska 55A w Warszawie

Regulamin parkingu prywatnego znajdującego się przy ul. Jagiellońska 55A w Warszawie

 (dalej Regulamin)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z parkingu znajdującego się pod zarządem spółki SANTE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońska 55A w Warszawie, NIP 5241006610, REGON 010827252, zwanym dalej Operatorem.
 2. Parking działa na zasadach krótko-terminowego najmu miejsca parkingowego.
 3. Parking jest parkingiem płatnym.
 4. Parking jest parkingiem niestrzeżonym.
 5. Parking działa całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Operator może zdecydować o okresowym częściowym lub całkowitym wyłączeniu Parkingu z użytkowania.
 6. Każdy korzystający z Parkingu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wjazdem na teren Parkingu.

§2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Korzystający – każda osoba pozostawiająca Pojazd na obszarze Parkingu.
 2. Parking – wydzielona i oznakowana przez Operatora część nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 55A w Warszawie, będąca w jej zarządzie, składająca się z wielu miejsc parkingowych, służąca do parkowania Pojazdów.
 3. Miejsce Parkingowe – wydzielone miejsce na Parkingu przeznaczone do postoju jednego Pojazdu.
 4. Pojazd – pojazd samochodowy w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t z wyłączeniem ciągników rolniczych i zespołu pojazdów.

§3

Umowa najmu miejsca parkingowego

 1. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla Pojazdów.
 2. Z chwilą wjazdu na teren Parkingu następuje zawarcie przez Korzystającego z Operatorem umowy najmu Miejsca Parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Korzystający, decydując się na korzystanie z Parkingu, akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Umowa najmu kończy się wraz z chwilą wyjazdu z Parkingu przez Korzystającego.

§4

Opłaty

 1. Parking jest płatny przez wszystkie dni w roku.
 2. Każda rozpoczęta godzina postoju jest płatna zgodnie z cennikiem, który wywieszony jest przed Parkingiem, przy czym jeżeli Korzystający podczas pierwszej godziny parkowania opuści Pojazdem Parking przed upływem 40 minut, wówczas postój jest bezpłatny.
 3. Płatność za najem Miejsca Parkingowego jest dokonywana w automacie znajdującym się na terenie Parkingu albo w recepcji hotelu Sante znajdującym się na parterze budynku przy ul. Jagiellońskiej 55A w Warszawie. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn uiszczenie płatności w automacie jest niemożliwe Korzystający dokonuje płatności w recepcji hotelu Sante.

§5

Zasady korzystania z Parkingu

 1. Wjazd jest ograniczony szlabanem, który automatycznie otwiera się po zeskanowaniu przez Korzystającego numerów tablic rejestracyjnych Pojazdu korzystającego. Wyjazd z Parkingu ograniczony jest szlabanem, który automatycznie otwiera się po zeskanowaniu numerów tablic rejestracyjnych Pojazdu po uiszczeniu należnej płatności przez Korzystającego za najem Miejsca Parkingowego. Szlaban wyjazdu otworzy się, jeżeli wyjazd z Parkingu nastąpi w ciągu 10 minut od uiszczenia należnej opłaty za najem Miejsca Parkingowego.
 2. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych Miejscach Parkingowych. W przypadku zajęcia dwóch miejsc, naliczana będzie opłata za dwa Miejsca Parkingowe. W przypadku zaparkowania Pojazdu w taki sposób, że nie jest możliwe zaparkowanie innego Pojazdu na sąsiednim Miejscu Parkingowym, wówczas Korzystający zobowiązany jest uiścić opłatę za taką ilość Miejsc Parkingowych, jaką zablokował swoim Pojazdem innym Korzystającym.
 3. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, przejazdach, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub innych miejscach nieoznaczonych.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren Parkingu oraz pozostawiania w Pojazdach broni, niebezpiecznych materiałów oraz nielegalnych substancji.
 5. Korzystający zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych oraz stosowania się do poleceń pracowników ochrony i służb Operatora.
 6. Na terenie Parkingu zabronione jest:
  • Palenie i używania otwartego ognia oraz picie alkoholu;
  • Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
  • Tankowanie Pojazdów;
  • Pozostawienie Pojazdów z pracującym silnikiem;
  • Parkowanie Pojazdów z nieszczelnymi układami, skutkującymi wyciekaniem na powierzchnię Parkingu płynów samochodowych takich jak olej, paliwo etc.;
  • Pozostawiania w Pojeździe zwierząt bez opieki;
  • Prowadzenia na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych, handlu obnośnego, organizowanie zgromadzeń, występów artystycznych i innych bez zgody Operatora;
  • Mycie i odkurzanie Pojazdów;
  • Pozostawiania Pojazdów nieoznaczonych kartą parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy o ruchu drogowym w miejscach oznakowanych jako miejsce dla osób niepełnosprawnych przez Korzystających nie posiadających karty parkingowej w rozumieniu art. 8 ustawy o ruchu drogowym;
  • Pozostawiania w Pojazdach rzeczy wartościowych i dokumentów;
  • Pozostawiania w Pojazdach urządzeń służących do uruchomienia Pojazdu;
  • Pozostawiania niezamkniętych Pojazdów;
  • Wjazdu lub wyjazdu z Parkingu nie poprzez miejsca do tego wyznaczone.

§6

Odpowiedzialność

 1. Parking nie jest strzeżony, dlatego wszelkie ryzyko uszkodzenia bądź utraty Pojazdu znajdującego się na Parkingu, jak również utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi Korzystający.
 2. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu, w tym innym Korzystającym i osobom trzecim.
 3. Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika recepcji hotelu Sante o spowodowaniu i/lub poniesieniu na Parkingu szkody i złożenia stosownego „Oświadczenia” w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, nie później niż przed opuszczeniem Parkingu.
 4. Nieprzestrzeganie Regulaminu Parkingu podlega opłacie porządkowej w wysokości 100 PLN za każdy przypadek naruszenia. W przypadku spowodowania przez Korzystającego w wyniku niezastosowania się do Regulaminu szkody wyższej niż zastrzeżona wysokość opłaty porządkowej, Korzystający odpowiada za szkody na zasadach ogólnych.
 5. W przypadku gdy Korzystający stwarza zagrożenie lub uniemożliwia innym Korzystającym z korzystania z Parkingu Operator zastrzega sobie prawo poinformować odpowiednie służby w celu odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego wraz z prawem do obciążenia Korzystającego karami umownymi określonymi Regulaminem.
 6. Operator jako organ administrujący parkowanie może zażądać od każdego Korzystającego okazania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem.
 7. W przypadku niezastosowania się do wymogów Regulaminu, Korzystający zostanie obciążony wszelkimi i pełnymi kosztami związanymi z powstaniem ewentualnej szkody w stosunku do Operatora.

§7

Reklamacja

 1. Każdemu Korzystającemu przysługuje prawo wniesienia do Operatora pisemnej reklamacji w terminie 14dni od dnia zaistnienia zdarzenia, na które Korzystający zgłasza reklamacje , drogą elektroniczną na adres email: flota@sante.pl, drogą pocztową na adres Operatora lub bezpośrednio w recepcji hotelu Sante .
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie przez Korzystającego swoich danych osobowych wraz z danymi kontaktowymi i nr rejestracyjnym Pojazdu.
 3. Reklamacja nie wstrzymuje obowiązku zapłaty opłaty za najem Miejsca Parkingowego.
 4. W sytuacji, gdy reklamacja dotyczy opłaty i reklamacja zostanie uznana, w wyniku której Operator anuluje opłatę, kwota ta zostanie zwrócona Korzystającemu na rachunek bankowy wskazany przez niego w terminie 7 dni od dnia podania nr rachunku  Korzystającego.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu wpłynięcia reklamacji.

§8

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych Korzystającego a jest Sante sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 55A,
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@sante.pl.
  • Dane osobowe Korzystającego (w tym numerów rejestracyjnych Pojazdów) przetwarzane są w następujących celach:
   • W celu zawarcia i realizacji umowy o najem miejsca parkingowego, zgodnie z Regulaminem , w tym przy użyciu systemu parkingowego skanującego numery rejestracyjne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • A także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.: ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, w szczególności związanych z przestrzeganiem regulaminu parkingu; zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z parkingu, towarzyszącym im pasażerom i innym osobom znajdującym się na parkingu za pomocą ochrony i monitoringu wizyjnego.
 2. Dane osobowe Korzystającego mogą być również udostępnianie uprawnionym organom publicznym na ich żądanie. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania będzie obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zależności od charakteru żądania
 3. Odbiorcami danych osobowych Korzystającego mogą być:
  • Podwykonawcy oraz dostawcy Administratora.
  • Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
  • Firmy ochraniarskie.
  • Firmy świadczące usługi prawne lub konsultingowe.
  • Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
  • Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
  • Banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze.
  • Organy administracji samorządowej pobierające opłatę klimatyczną.
  • Podmioty pośredniczące w rezerwacjach hotelowych.
  • Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.
 4. Dane osobowe Korzystającego co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
 5. Dane Korzystającego będą przechowywane:
  • W przypadku realizacji obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami – przez okresy wskazane we właściwych przepisach prawa.
  • W ramach realizacji umowy najmu miejsca parkingowego – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub ze szkody wynikłej z korzystania z parkingu.
  • W przypadku monitoringu wizyjnego – do zapełnienia pamięci urządzenia rejestrującego, nie dłużej niż 3 miesiące. Jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń
  • W przypadku systemu parkingowego i realizacji umowy najmu miejsca parkingowe – do zapełnienia pamięci urządzenia rejestrującego, nie dłużej niż 30 dni od daty rejestracji wjazdu i wyjazdu. Jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – prawomocnego zakończenia postępowań, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
 6. W przypadkach przewidzianych prawem, Korzystającemu przysługuje:
  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  • Prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Jeśli Korzystający uzna, że przetwarzanie jegodanych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Korzystającego danych w postaci numeru rejestracyjnego, czasu wjazdu i wyjazdu jest warunkiem skorzystania z parkingu. Jeśli Korzystający nie zgadza się na warunki korzystania z parkingu, możesz wyjechać z parkingu bez ponoszenia opłat w ciągu 30 minut liczonych od wjazdu na parking.
 9. System parkingowy skanujący tablice rejestracyjne działa automatycznie, bez ingerencji człowieka. W przypadku nieopłacenia parkingu bramka wyjazdowa nie podniesie się. W każdej chwili możesz poprosić o interwencję pracowników Sante sp. z o.o. , np. w przypadku gdy bramka nie podniesie się mimo opłacenia parkingu.
phone icon22 417 80 93

Karta Podarunkowa Studio Sante

Wspieraj zdrowie najbliższych! Podaruj kartę podarunkową (voucher) do SPA i Centrum Terapii.

Środki zgromadzone na karcie mogą być wykorzystane na zakup dowolnych usług oferowanych przez Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 55A oraz Centrum Terapii Studio Sante przy ul. Jagiellońskiej 5A. Karta podarunkowa może opiewać na dowolną kwotę. Obowiązują ceny w dniu wykorzystania usługi. Kartę Podarunkową mogą Państwo zakupić w recepcji Studio Sante lub online (klikając KUP TERAZ). Nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Karta podarunkowa ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu.

Kup teraz